Články

Obchodní dovednosti

Obchodní dovednostiDůležitou skupinou „podnikatelských“ dovedností jsou obchodní dovednosti. Schopnost úspěšně propagovat a prodat své produkty či služby, ale i nápady, projekty či sami sebe. Základní otázkou v rámci tohoto okruhu tedy je: Jak prodávat, aby si to druzí koupili?

Plánování a flexibilita

PlánováníPlánování představuje jednak systematické a výhledové stanovení cílů, prostředků a opatření, ale zejména také cest k dosažení daného cíle v určitém časovém horizontu. Základem plánování je rozhodovací proces, jehož hlavní části jsou cíle, strategie, plány a kontrola.

Týmová práce

Týmová práceTýmovou práci lze chápat jako efektivní formu organizace lidské práce. Slovo tým znamená v původním staroanglickém termínu "spřežení, potah", nebo také "sportovní mužstvo". Důležitým jednotícím prvkem je skutečnost, že složky týmu působí jako celek.

Vůdcovství, přesvědčování

VůdcovstvíVůdcovství, neboli leadership, může být definováno jako proces sociálního vlivu, jehož prostřednictvím je člověk schopen zajistit si pomoc a podporu druhých k dosažení společného úkolu.

Řešení problémů a rozhodování

Řešení problémůProblém lze definovat jako spornou, nerozřešenou otázku nebo nesnadný úkol. V užším slova smyslu můžeme tuto kompetenci definovat jako „překonávání překážek, abychom našli odpověď na nějakou otázku nebo dosáhli určitého cíle. 

Kreativní přístupy

KreativitaTvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím) je zvláštní soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního, případně tvůrčí řešení problémů.

Asertivita

AsertivitaAsertivita představuje umění přiměřeně se prosadit a bránit se proti manipulaci. Základní pravidlo, které je při tom uplatňováno, říká, že se jedná o přímé, přiměřené vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a potřeb, aniž porušujeme práva jiných lidí či svá vlastní.

Emoční inteligence

Emoční inteligenceEmoční inteligence představuje obecný termín označující  úroveň kompetencí v osobní a interpersonální oblasti. Ve výzkumech zaměřených na pracovní prostředí se odhaluje, že právě tyto kompetence jsou významným determinantem pracovního úspěchu.

Komunikační a prezentační dovednosti

KomunikaceRozvinuté komunikační dovednosti představují jeden ze základních předpokladů budoucího úspěchu daného jedince. Pokud člověk ovládá umění účinné komunikace, je ve většině případů i dobrým týmovým spolupracovníkem nebo vedoucím.

Syndikovat obsah