Řešení problémů a rozhodování

Řešení problémůProblém lze definovat jako spornou, nerozřešenou otázku nebo nesnadný úkol. V užším slova smyslu můžeme tuto kompetenci definovat jako „překonávání překážek, abychom našli odpověď na nějakou otázku nebo dosáhli určitého cíle. 

Rozhodování pak představuje proces, při kterém si jedinec vybírá nejlepší variantu ze všech dostupných možností. Jedná se o takovou volbu, která nejlépe naplní jeho možnosti a uspokojí potřeby.

V rámci projektu bude pozornost zaměřena zejména na základní kroky řešení problému: definování problému, analýza problému, produkce různých alternativ problému, hodnocení a výběr té nejvhodnější alternativy, implementace rozhodnutí a sledování a hodnocení.

Dále se výstupy projektu zaměří na trénování metod řešení problémů, jako jsou:

Abstrakce – řešení problémů metodou modelování, předtím než je problém řešen v reálném prostředí.

Analogie – využívání řešení, které bylo požito pro řešení podobného problému.

Brainstorming – generování velkého množství námětů a nápadů a jejich další rozvíjení vedoucí k řešení problému.

Rozděl a panuj – rozdělení komplexního problému na menší řešitelné problémy.

Testování hypotéz – předjímání možného řešení problému a snaha o prokázání (případně neprokázání) daného předpokladu.

„Boční“ myšlení – snaha dospět k řešení nepřímo, za využití vlastní kreativity.

Morfologická analýza – snaha dospět k řešení problému za využití metody výběru důležitých parametrů a definování různých hodnot pro každý. Všechny vzniklé kombinace se pak prostudují s cílem nalézt vhodné řešení.  

Redukce – transformace problému do jiné podoby, pro kterou již existuje řešení.

Výzkum – využití existujících nápadů, případně adaptace existujících řešení na podobné problémy.

Analýza hlavních příčin – zaměření se na eliminaci příčin problému.

Pokus omyl – zkoušení možných řešení dokud není nalezeno to pravé.