Komunikační a prezentační dovednosti

KomunikaceRozvinuté komunikační dovednosti představují jeden ze základních předpokladů budoucího úspěchu daného jedince. Pokud člověk ovládá umění účinné komunikace, je ve většině případů i dobrým týmovým spolupracovníkem nebo vedoucím.

Komunikace (z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný) může být definována jako přenos informací od zdroje k příjemci, který probíhá správně tehdy, jestliže se záměr (co chci sdělit) shoduje s účinkem (co druhý slyší a jak tomu rozumí).

S komunikačními dovednostmi úzce souvisí také prezentační dovednosti coby umění vyjádřit svůj názor, umět prodat to, co umím, zapůsobit na ostatní silou své argumentace.

Pro účely dalších prací na projektu jsou uvažovány tři základní roviny komunikačních dovedností, a to:

Verbální komunikace – definovaná jako schopnost vyjadřování pomocí slov prostřednictvím příslušného jazyka. V širším pojetí se do verbální komunikace zařazuje komunikace ústní i písemná, přímá nebo zprostředkovaná či živá nebo reprodukovaná.

Nonverbální komunikace - označovaná také jako řeč těla, nonverbální anebo mimoslovní komunikace. Znamená proces dorozumívání neslovními prostředky.

Elektronická komunikace – oblast komunikačních dovedností, jejíž význam se neustále zvyšuje díky nabídce elektronických komunikačních nástrojů (mobilní telefony, Skype, ICQ apod.).